Missie

Stichting Asbest Ontrafeld is het platform waarmee alle beschikbare kennis rond asbest wordt ontsloten en dus voor eenieder toegankelijk wordt gemaakt.

De stichting heeft een missie met vier doelstellingen:

  • een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu;
  • de probleemeigenaren (burgers en bedrijven die op de een of andere wijze asbest bezitten en daar iets mee willen en moeten) op een onafhankelijke en transparante wijze de weg wijzen naar betrouwbare marktpartijen, die op hun beurt opereren op een bewezen hoogstaand kwaliteitsniveau;
  • het herstellen van het vertrouwen in de asbestbranche door het koren van het kaf te scheiden èn door heldere en eenduidige informatie te verstrekken;
  • onnodige sociale onrust bij asbestcalamiteiten en -saneringen voorkomen.

Visie

In de huidige markt zijn er verschillende partijen die burgers en bedrijven tegemoet treden in de asbestproblematiek. In de praktijk blijkt echter dat de voorlichting omtrent risico’s en aanpak van asbestproblematiek tot nog toe in veel gevallen onduidelijk, gekleurd of zelfs tegenstrijdig en onbetrouwbaar is.

Dit vormt een voedingsbodem voor risicovol en niet-legaal handelen aan de ene kant en het ontstaan van grote sociale onrust bij asbestcalamiteiten en –saneringen aan de andere.

Stichting Asbest Ontrafeld verschaft helderheid aan burgers en bedrijven over de werkelijke gevaren van asbest en biedt ondersteuning bij het op een verantwoorde en kosteneffectieve wijze verwijderen ervan. Om dit te kunnen bewerkstelligen, richt het platform zich op het verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over wet- en regelgeving, techniek, gezondheid, veiligheid, financiën en milieu in relatie met asbest. Het stelt zich daarbij als doel, de probleemeigenaren (burgers en bedrijven en non-profitorganisaties) en dienstverleners (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, semi-overheden en de verschillende marktpartijen) op het gebied van asbest op de juiste wijze met elkaar te verbinden. Daarmee worden burgers en bedrijven eindelijk in staat gesteld om zelf weer de regie te nemen bij een correcte, adequate en financieel realistische afwikkeling van hun asbestprobleem.

Onze Deskundigen

https://asbest-ontrafeld.nl/uploads/afbeeldingen/HSD-2018-12-06.jpeg

Drs H.E.J.Sinninghe Damste, longarts n.p. - Voorzitter

Henk is gepensioneerd longarts n.p. / onderzoeker en heeft 35 jaar gewerkt in ZiekenhuisGroepTwente.

In 1995 heeft hij onderzoek gedaan naar asbestwegen in relatie tot longkanker. Henk wordt veel gevraagd om zijn visie op asbest. Henk vindt het jammer dat de asbestproblematiek tot dermate grote proporties is opgeblazen dat er een angstcultuur is ontstaan omtrent asbest. ‘De geest moet weer in de fles’, zoals Henk dat stelt.

Mijn verhaal
https://asbest-ontrafeld.nl/uploads/afbeeldingen/01-Jolita.jpg

Jolita Meuldijk - Penningmeester

Jolita heeft sociologie gestudeerd en richt zich op het verbinden van partijen.

Ze werkt als zelfstandige onder de naam Corporate Success. Ze was sterk betrokken bij de asbestproblematiek is Kanaleneiland in Utrecht. Wat haar destijds opviel was de miscommunicatie tussen de vele betrokken partijen. Het gebrek aan kennis bij mensen over de vele aspecten van asbest leidt eenvoudig tot onnodige angst en paniek. Met Asbest Ontrafeld wil Jolita hier wat aan doen.

Mijn verhaal
https://asbest-ontrafeld.nl/uploads/afbeeldingen/erik-hol.png

Eric Hol - Secretaris

Eric heeft milieuhygiëne met als richting toxicologie gestudeerd.

Hij heeft modellen naar effecten op ecosystemen opgesteld en is zeer analytisch ingesteld. In 2010 heeft hij het bedrijf Invisor opgericht. Een bureau dat zich richt op de analyse van het ruimtelijk systeem met als doel de ruimtelijke omgeving beter te laten functioneren. Hij is mede initiator van Asbest Ontrafeld.

Mijn verhaal

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!