Op zowel nationaal als Europees niveau zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met asbest en hoe asbest te verwijderen. De overheid heeft regels gesteld voor het gebruik van asbest en ook wanneer asbest verwijderd moet. Zo heeft de overheid per 2024 asbestdaken verboden. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbestdaken. Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

1993

Sinds 1 juli 1993 geldt dat zowel Particulieren en bedrijven asbest niet mogen (her)gebruiken en opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 2005 geldt dit in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten vanwege het gevaar ervan.


Het doel van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is de emissie van asbestvezels te beperken bij het afbreken van gebouwen of objecten maar ook bij het verwijderen van asbesthoudende materialen uit gebouwen of objecten. Als een eigenaar van een gebouw asbest uit een bouwwerk wil verwijderen, moet hij daar melding van doen bij de gemeente. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden een melding gedaan moet worden. Voor de werkgever, werknemer of zelfstandige die beroepsmatig met asbest omgaat is eveneens het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang.

Besluit asbestwegen

Via het Besluit asbestwegen is het sinds 1 januari 2000 verboden om een asbesthoudende weg te bezitten. Het Productenbesluit geldt voor zowel bedrijven als particulieren en geeft het verbod aan op het produceren, op de markt brengen, invoeren, in voorraad houden, verkopen, toepassen en hergebruiken van asbesthoudende producten. De regels gelden overigens niet voor bodemverontreinigingen met asbest en asbesthoudend afval maar wel op nuttige toepassing van asbesthoudende afvalstoffen.

Uw gemeente kan zelf extra regels hebben. Zo kan de gemeente u met een boete dwingen om uw asbestdak te verwijderen als uw asbestdak al erg beschadigd is. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente.

Er is diverse asbest wet- en regelgeving.

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Besluit asbestwegen
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • certificatieschema's (bijlage VIIIa)
  • Bouwbesluit 2012
  • Productenbesluit asbest


Voor meer informatie hierover:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/wet-regelgeving/wet-regelgeving/

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Vraag het ons!